GameINN - dotacje dla sektora gier wideo

GameINN - dotacje dla sektora gier wideo

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został ogłoszony konkurs przeznaczony dla polskiego sektora producentów gier wideo. Nowym elementem tegorocznego naboru jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku po przeprowadzonej ocenie przez ekspertów i zgłoszonych przez nich uwag. GameINN ma być odpowiedzią na potrzeby producentów gier wideo w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Tematyka konkursu

Składane wnioski muszą wpisywać się w określone przez konkurs obszary badawcze, do których należą:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo;
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania;
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji;
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji;
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online;
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier;
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Planowane do wykonania zadania w projekcie muszą wpisywać się w definicję badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (lub samych prac rozwojowych). O definicjach związanych z prawidłowym przyporządkowaniem prac pisaliśmy TUTAJ . Dodatkowo wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na tzw. prace przedwdrożeniowe – czyli zgodnie z regulaminem konkursu, są to prace będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w GameINN?

 1. Przedsiębiorstwa – składające wniosek samodzielnie, zarówno z sektora MŚP, jak i duże, które są zarejestrowane i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konsorcja przedsiębiorstw – to przedsiębiorstwa składające wniosek wspólnie w ramach 2 lub 3 podmiotów. Wszystkie muszą być zarejestrowane i prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty muszą wspólnie podpisać umowę konsorcjum, w której ustalą zasady realizacji projektu. Każdy z konsorcjantów musi wziąć udział w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 3. Konsorcja naukowo-przemysłowe – projekt może zostać złożony przez przedsiębiorstwa wraz z jednostkami naukowymi, przy zachowaniu poniższych reguł:
  1. liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  2. udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw będących członkami konsorcjum w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 50%,
  3. w skład konsorcjum mogą wejść maksymalnie 3 podmioty,
  4. każdy z konsorcjantów musi wziąć udział w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Miejsce realizacji projektu

Ważnym warunkiem formalnym konkursu GameINN jest ograniczenie co do miejsca realizacji projektu. Nie może ono być ulokowane na terenie województwa mazowieckiego. Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:

1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych

2) jeśli powyższe nie jest możliwe do identyfikacji to wówczas pod uwagę bierze się – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych i prac rozwojowych

3) jeśli powyższe nie jest możliwe do identyfikacji to wówczas pod uwagę bierze się – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);

4) jeśli powyższe nie jest możliwe do identyfikacji to wówczas pod uwagę bierze się – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy indywidualnego, a w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum – samodzielnie przez każdego Konsorcjanta.

Dodatkowo każdy podmiot składający wniosek musi posiadać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością dla wskazanego miejsca realizacji projektu.

Maksymalne poziomy dofinansowania

Rodzaj badań Mikro i małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo Jednostka naukowa*
Badania przemysłowe do 80% do 75% do 65% do 100%
Prace rozwojowe do 60% do 50% do 40% do 100%
Prace przedwdrożeniowe do 90% w ramach pomocy de minimis do 90% w ramach pomocy de minimis do 90% w ramach pomocy de minimis nd
Prace przedwdrożeniowe do 50% w ramach pomocy „usługi doradcze dla MŚP” do 50% w ramach pomocy „usługi doradcze dla MŚP” nd nd

* Poziomy dofinansowania dla jednostki naukowej w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki – do 100%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN, a maksymalna – to 20 mln PLN.

Termin naboru wniosków

14 marca – 14 czerwca 2019 (do godziny 16.00)

Link do dokumentacji konkursowej na stronie NCBR: TUTAJ