Dofinansowanie na ekologiczny transport – OZE
04/04/2020
OpenConcept_pozyskiwanie środków unijnych dla firm i jednostek naukowo-badawczych
Dofinansowanie na ekologiczny transport – OZE
04/04/2020

Projekty polegające na opracowaniu technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w transporcie publicznym mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tematyka konkursu

Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych w konkursie obszarów badawczych wskazanych poniżej:

Obszar badawczy: paliwa ciekłe

 • Rozwój metod selektywnej zbiórki odpadów wysokoskrobiowych, olejów, odpadów wysokocukrowych, biomasy ligno –celulozowej na potrzeby wytwarzania biokomponentów.

Obszar badawczy: paliwa gazowe

 • Opracowanie metod zwiększania dostępności surowców, w tym także odpadowych, do wytwarzania biogazu / biometanu oraz biowodoru z surowców wskazanych w zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • Opracowanie technologii oczyszczania biogazu i biowodoru z przeznaczeniem do produkcji biokomponentów z surowców z zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • Opracowanie efektywnych technologii przetwarzania paliw gazowych w celu umożliwienia ich wykorzystania w transporcie
 • Opracowanie technologii wytwarzania, magazynowania i dystrybucji biowodoru
 • Opracowanie prototypowych konstrukcji pojazdów dla transportu zbiorowego, zasilanych biogazem, biometanem lub biowodorem, a także wdrażanie infrastruktury zapewniającej również powszechny dostęp dla klientów indywidualnych.
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających wydajność i efektywność wytwarzania biogazu i biometanu.

Obszar badawczy: elektromobilność

 • Rozwój kompatybilności OZE w transporcie z systemami elektroenergetycznymi typu Smart Grid.
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających kierunkowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE w transporcie
 • Opracowanie systemów magazynowania energii o funkcjonalności typu Vehicle to Grid (V2G)
 • Magazynowanie energii w inteligentnych sieciach
 • Rozwój infrastruktury do przewodowego i bezprzewodowego transferu energii elektrycznej z OZE w transporcie
 • Opracowanie systemów wytwarzania i tankowania wodoru FC z elektrolizy
 • Rozwój bezpieczeństwa użytkowania OZE i systemów transferu energii elektrycznej oraz wodoru FC z elektrolizy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja firm z jednostkami naukowymi. Projekty muszą obowiązkowo obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. W projekcie można również zrealizować badania przemysłowe oraz dodatkowo prace przedwdrożeniowe.  

Koszty kwalifikowane

W projekcie można finansować m.in. następujące koszty:

 1. Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych, pracowników naukowo-badawczych (umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenia);
 2. Koszty zlecenia usług merytorycznych na zewnątrz;
 3. Amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
 4. Zakup materiałów;
 5. Koszty transportu niezbędnego do realizacji prac;
 6. Koszty elementów niezbędnych do budowy prototypu.t

Termin naboru wniosków

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz typu badań realizowanych w projekcie. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln zł.

Termin naboru wniosków trwa od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 roku.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest