Konkursy dla przedsiębiorstw w 2018 roku
12/10/2018

Konkursy dla przedsiębiorstw w 2018 roku

12 Paź 1818 | Projekty badawczo-rozwojowe, Projekty inwestycyjne, Promocja na rynkach zagranicznych

Czy koniec roku to dobry czas na pozyskiwanie dotacji przez przedsiębiorstwa? Odpowiedź twierdząca nasuwa się sama po analizie harmonogramów naboru wniosków na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – czyli agencji, które dysponują środkami unijnymi dla przedsiębiorstw. Dotacje dla firm są urozmaicone, więc jest w czym wybierać. Poniżej prezentujemy skrótowy opis dostępnych konkursów z poziomu alokacji krajowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PARP to agencja rządowa, której celem działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zajmuje się rozwojem regionalnym, wzrostem eksportu, rozwojem zasobów ludzkich oraz wykorzystywaniem nowych technologii w działalności gospodarczej. Poniżej znajdziecie dotacje dla firm dostępne w PARP w ostatnim kwartale tego roku.

To konkurs, w którym o środki unijne mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty.  Szczególny nacisk został położony na projekty uwzględniające produkty zaawansowane technologicznie oraz projekty związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji. Wspierane jest tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpraca międzynarodowa, czy zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale 500 000 – 10 000 000 zł. Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju pomocy udzielanej w ramach konkursu i wynosi od 50% do 80% wartości kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: koszty wynagrodzeń, koszty administracyjne i koszty ogólne związane z realizacją projektu. Nabór wniosków trwa do 30.11.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

Dotacje dla firm skierowane są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i dotyczą uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Wyłączone są zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, których celem jest uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej. Jest to rozumiane jako patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi typ projektów obejmuje realizację ochrony prawa własności przemysłowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Uwzględnione są tu również projekty dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale 10 000 zł – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa do 29.11.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

To konkurs dedykowany w stronę projektów realizowanych w średnich miastach. Dotacje dla firm przeznaczone są na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych. Wdrażane wyniki mają prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dotacje dla firm mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale 5 000 000 zł – 50 000 000 euro. Przy czym maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł. Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju wsparcia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: prace rozwojowe w tym: koszty wynagrodzeń, koszty badań, koszty operacyjne; usługi doradcze, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Nabór wniosków trwa do 05.12.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

Konkurs, podobnie jak poprzednie, dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Wspierane są działania, które polegają za zakupieniu od wykonawcy – usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W konkursie jest również zdefiniowany wykonawca, od którego można nabyć taką usługę. Są to podmioty określone w regulaminie konkursu i należą do nich m.in. jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe, instytuty badawcze, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, akredytowane laboratoria, itp.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale 60 000 zł – 400 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju wsparcia oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: zakup usługi od wykonawcy. Nabór wniosków trwa do 22.11.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

A jeśli jesteś przedsiębiorstwem, które już zrealizowało projekt w ramach tego konkursu, to masz możliwość ubiegania się o środki na wdrożenie opracowanej innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 800 000 zł. Nabór wniosków trwa do 04.01.2019 roku. Link do ogłoszenia TUTAJ (TUTAJ)

W tym konkursie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo projekty mogą obejmować działania związane z uzyskaniem niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu oraz działania związane z realizacją inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale 60 000 zł – 1 500 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju wsparcia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: zakup usług doradczych, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nabór wniosków trwa do 31.10.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

Wzór na konkurencję to konkurs skierowany wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. Dofinansowanie uzyskają projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Nabór wniosków trwa do 19.12.2018 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ )

Projekty, które uzyskają rekomendację do wdrożenia w ramach strategii opracowanej w opisanym konkursie, mogą startować o dofinansowanie w II etapie konkursu „Wzór na konkurencję”, gdzie maksymalna kwota dofinansowania wzrasta do 3 000 000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty usług doradczych czy też koszty realizacji inwestycji początkowej. Nabór wniosków trwa do 31.05.2019 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

To kolejne dotacje dla firm przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców. Projekty, jakie mogą liczyć na wsparcie w tym konkursie, muszą polegać na połączeniu kompleksowej, innowacyjnej usługi / produktu we wspólną ofertę i obejmować inwestycje we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek. Nabór wniosków trwa do 10.01.2019 roku. Link do ogłoszenia (TUTAJ)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacja projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. NCBR prezentuje dotacje dla firm, w tym dla dużych przedsiębiorstw, które nastawione są na wysoce innowacyjne rozwiązania i technologie.

Konkurs „Szybka ścieżka” to idealne rozwiązanie dla firm (bez względu na ich wielkość), które są nastawione na realizacje projektów innowacyjnych, do których niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (więcej na temat definicji prac B+R znajdziesz w naszym artykule Link do artykułu – kliknij). Środki w konkursie zostały podzielone na trzy pule:

  • Konkursy na mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Konkursy dla dużych firm oraz
  • Konkursy dla firm, które aplikowały wcześniej w programie Horyzont 2020 i uzyskały certyfikat „Seal of Excellence”.

Zakres tematyczny nie został tu określony, dzięki czemu nie ma ograniczenia przy wyborze dziedziny czy tematyki projektu. Kolejną zaletą konkursu jest szybki czas oceny wniosku, a przynajmniej szybszy czas niż w przypadku pozostałych naborów. Szybka ścieżka jest konkursem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem programu jest wypracowanie takich rozwiązań technologicznych i produktowych, które będą służyły rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firm.

Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju wsparcia oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić maksymalnie do 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: koszty wynagrodzeń, koszty zlecania prac podwykonawcom, amortyzację sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych czy zakup elementów służących do budowy prototypów i instalacji pilotażowych.

Nabór wniosków trwa: do 30.11.2018 roku – dla konkursów dla dużych firm (link: TUTAJ), do 14.12.2018 roku – dla mikro, małych i średnich firm (link: TUTAJ), do 28.12.2018 roku – konkurs dla firm z certyfikatem „Seal of Excellence” (link: TUTAJ).

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest