Dotacje dla innowacyjnych MŚP w kujawsko-pomorskim!
02/12/2018

Dotacje dla innowacyjnych MŚP w kujawsko-pomorskim!

2 Gru 1818 | Projekty inwestycyjne

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące podnieść swoją innowacyjność poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zachęcamy do zapoznania się z regułami konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach RPO WK-P przewiduje udzielenia dofinansowania w dwóch schematach:

  1. Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  2. Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych LUB usługowych.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego LUB procesu świadczenia usług.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie?

Wnioski mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub

– oświadczą we wniosku, że będą ją prowadzili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku otrzymania dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania projektów w ramach konkursu?

Maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych. Oznacza to, że Wnioskodawca sam dokonuje wyboru rodzaju pomocy, o którą chciałby aplikować w ramach konkursu. Do wyboru są:

  1. Regionalna pomoc inwestycyjna– zgodnie z art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014. Maksymalny poziom wsparcia – 45% dla średnich przedsiębiorców i 55% dla małych firm.
  2. Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne– zgodnie z art. 29 rozporządzenia KE nr 651/2014. Maksymalny poziom wsparcia – do 50% dla MŚP.
  3. Pomoc de minimis– zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). Wkład własny nie może być niższy niż określony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę rozporządzeniem rpi albo rozporządzeniem na innowacje. W tym kontekście należy podkreślić, że pomoc udzielana w oparciu o rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis ma charakter jedynie uzupełniający – dotyczy jedynie kosztów, które nie są kwalifikowalne w oparciu o pozostałe programy pomocowe, a spełniają warunki kwalifikowalności określone w Programie.

Można realizować projekt wybierając jeden, dwa lub nawet trzy programy pomocowe jednocześnie, przypisując do nich odpowiednie koszty kwalifikowalne. Jednak maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu w ramach konkursu.

Jak wygląda procedura aplikowania o środki?

W pierwszej fazie naboru Wnioskodawcy składają wniosek preselekcyjny, stanowiący skrócony opis projektu. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie od 26.11.2018 do 10.12.2018 r. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny na etapie preselekcji wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie projektu. Termin złożenia właściwego wniosku zostanie wskazany w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR, jednakże nie będzie on krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę pisma w tej sprawie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019 r.

Zapraszamy do kontaktu – pomożemy Ci złożyć wniosek o dofinansowanie!

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest