Konkurs dla placówek medycznych w ramach WRPO 2014-2020
23/05/2022
POZ
Konkurs dla placówek medycznych w ramach WRPO 2014-2020
23/05/2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”. Celem konkursu jest wsparcie ochrony zdrowia poprzez dofinansowanie projektów stanowiących działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia i dostępność do usług w Wielkopolsce.

Projekty muszą dotyczyć świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 lub związanych ze skutkami pośrednimi pandemii m.in. zaniechaniem lub odroczeniem świadczeń medycznych dotyczących chorób takich jak np. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne, świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:

 1. Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
 2. Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie?

W ramach typu 1 projektów:

 • podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
 • podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

W ramach typu 2 projektów:

 • szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe;
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń);
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie w konkursie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną;
 2. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego/ambulansów (wyłącznie typ 2 projektów);
 3. przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach);
 4. zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 000,00 PLN.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalny poziom dofinansowania projektu dla typu 1: do 70% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniami:

a) dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;

b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR.

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu typu 1 to 700 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów typu 1: 10 000 000,00 PLN.

 • maksymalny poziom dofinansowania projektu dla typu 2: do 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów typu 2: 80 000 000,00 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.30.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie WRPO oraz kontaktując się z nami!

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest