Kolejny nabór wniosków w działaniu WRPO 1.2 ogłoszony!
15/02/2019

Kolejny nabór wniosków w działaniu WRPO 1.2 ogłoszony!

15 Lut 1919 | Projekty badawczo-rozwojowe, Projekty inwestycyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejny nabór w ramach Działania WRPO 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs ma na celu wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz powiązanej z nią infrastruktury w przedsiębiorstwach.

Kto może aplikować o wsparcie w ramach WRPO 1.2?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • Przedsiębiorcy;
  • Konsorcja przemysłowo – naukowe;
  • Sieci/grupy przedsiębiorstw;
  • Spółki celowe/spin-off, ustanowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze).

Co może być przedmiotem projektu WRPO 1.2?

  1. Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców;
  2. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;
  3. Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;
  4. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Jakie są warunki udzielenia wsparcia i poziomy dofinansowania?

Najmniejszy możliwy projekt, który spełni wymagania konkursu, musi mieć koszty kwalifikowalne rzędu 100 000,00 PLN. Natomiast maksymalne dofinansowanie, możliwe do pozyskania w konkursie WRPO 1.2, to 5 mln PLN.

Dofinansowanie w ramach konkursu może być udzielone w ramach pomocy publicznej albo pomocy de minimis. Poziomy dofinansowania projektów badawczych lub projektów mieszanych w ramach pomocy publicznej wynoszą:

PrzedsiębiorcaBadania przemysłoweEksperymentalne prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanieMaksymalne dofinansowanie
Mikro80%60%
Mały80%60%
Średni75%50%
Duży65%40%

Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis (np. projektów infrastrukturalnych) to 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

Warto pamiętać, że wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000,00 EUR.

O dofinansowanie w konkursie WRPO 1.2 mogą ubiegać się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Pula środków przeznaczona na konkurs została jednak podzielona: odpowiednio 45 mln PLN dla MŚP i 5 mln PLN dla wnioskodawców z sektora dużych przedsiębiorstw.Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. Warunkiem udzielenia wsparcia jest przedstawienie Planu w zakresie prac B+R, który obejmuje wszystkie działania ujęte w projekcie.

Nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2019 roku. Zapraszamy do kontaktu!

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest