Sprawdź swój potencjał wzorniczy dzięki konkursowi Design!
24/09/2018

Sprawdź swój potencjał wzorniczy dzięki konkursowi Design!

24 Wrz 1818 | Projekty inwestycyjne

Przedsiębiorcy chcący zwiększyć atrakcyjność swoich produktów poprzez stworzenie unikatowego i wyjątkowego w swoim rodzaju projektu wzorniczego, mają możliwość skorzystania ze wsparcia funduszy europejskich. W ramach konkursu Design dla przedsiębiorców, PARP oferuje dofinansowanie na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy. Zaproponuje on też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w konkursie POIR 2.3.5 mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z możliwości otrzymania wsparcia w konkursie wyłączeni są przedsiębiorcy z 5 regionów Polski Wschodniej. Regiony te to województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu), czyli:

  • przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  • stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  • opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu):

  • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

ILE WYNOSI POZIOM DOFINANSOWANIA W KONKURSIE DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 60 000 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania to 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Dofinansowanie dla usług doradczych wynosi aż 85% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc w zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowi pomoc de minimis. Natomiast wsparcie dla kosztów związanych z inwestycją początkową udzielane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

 

CZY OKREŚLONE ZOSTAŁY RAMY REALIZACJI PROJEKTU?

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu, realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2023 r. Należy również pamiętać, że warunkiem uznania kosztów za kwalifikowalne jest ich ponoszenie zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora PARP. Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 r.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest