Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
06/04/2018
OpenConcept_pozyskiwanie środków unijnych dla firm i jednostek naukowo-badawczych
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
06/04/2018

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczone są głównie na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Taki kierunek finansowania został wybrany ze względu na niskie wskaźniki innowacyjności polskiej gospodarki na tle państw UE. Dlatego wśród dostępnych funduszy można znaleźć programy, których celem jest wspieranie projektów badawczych, polegających na opracowywaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań, kreowaniu nowych produktów czy usług.

 Czym są prace B+R?

W ramach projektów możliwe do zrealizowania są dwa rodzaje badań – badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.

  • Badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych czy budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym.
  • Z kolei prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Uwzględnić tu można opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony.

Należy pamiętać, że prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 Jakie kryteria muszą spełnić projekty badawczo-rozwojowe?

We wszystkich projektach badawczych, dla instytucji oceniającej kluczowe znaczenie podlegające ocenie ma pięć zasadniczych elementów:

  • nowość rezultatów projektu – rozumiana jako nowość co najmniej w skali polskiego rynku biorąc pod uwagę nowe cechy i funkcjonalności produktu w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku;
  • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia– oceniane pod kątem możliwości zaspokojenia faktycznych potrzeb odbiorców oraz konkurencyjności produktu lub technologii będących efektem prac B+R względem innych podobnych rozwiązań oferowanych na rynku; opłacalność mierzona jest planowanymi przychodami osiąganymi z wdrożenia wyników projektu;
  • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP;
  • zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;
  • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.

Poza wymienionymi powyżej, projekt musi spełnić także szereg kryteriów dostępowych, ocenianych w systemie zero-jedynkowym. Kryteria te obejmują m.in. aspekt własności intelektualnej, odpowiedniej kadry zarządzającej czy wpisania się tematu projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Aspekty finansowe projektów B+R

W ramach projektu można sfinansować m.in. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R, amortyzację aparatury naukowo-badawczej, zakup elementów służących do budowy instalacji pilotażowej, koszty podwykonawstwa.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od statusu wnioskodawcy oraz typu badań i wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorcy – do 80% dla badań przemysłowych i do 60% dla prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy – do 75% dla badań przemysłowych i do 50% dla prac rozwojowych;
  • dla dużego przedsiębiorcy – do 65% dla badań przemysłowych i do 40% dla prac rozwojowych.

Budżet projektu zależy od konkursu i sięga nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Kto finansuje projekty badawczo-rozwojowe?

Szeroki wybór programów oferuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możemy tam znaleźć konkurs „szybka ścieżka”, który stwarza możliwość sfinansowania prac B+R zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców. Ponadto NCBR ogłasza też konkury w ramach tzw. Programów sektorowych, dedykowanych poszczególnym branżom na rynku. W 2018 roku szanse na dotacje będą mieli przedsiębiorcy z sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna, stoczniowego, farmaceutycznego i motoryzacyjnego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało także konkurs na prace B+R, w którym startować mogą konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, poddziałanie 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne”.

Dodatkowo niemal każde województwo organizuje konkursy na prace badawcze w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu, by dowiedzieć się więcej o projektach badawczo-rozwojowych!

Pin It on Pinterest