ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ B+R
13/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ B+R
13/02/2023

Ścieżka SMART skierowana jest do przedsiębiorstw planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Dziś przedstawimy pierwszy z nich – moduł B+R.

Moduł B+R jest modułem obligatoryjnym w przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Czym jest moduł B+R?

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych). Aby moduł mógł być objęty wsparciem muszą w nim zostać uwzględnione przynajmniej prace rozwojowe.

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu B+R?

 • Personel projektu (koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej)
 • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
 • Amortyzacja (aparatura i sprzęt)
 • Amortyzacja (budynki)
 • Nieruchomości; koszty gruntów, jak:
  • dzierżawa gruntów – tylko raty czynszu dzierżawnego – ta część kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu;
  • wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste – kwalifikowalna jest tylko ta część kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu.
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Dostawy (inne niż środki trwałe): koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module
 • Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne)
 • Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów podwykonawstwa.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w module B+R na podstawie art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 jako pomoc na projekty badawczo-rozwojowe.

Jakie są kryteria oceny modułu B+R?

 • Istota modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Potencjał do wdrożenia wyników modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest