ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R
15/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R
15/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy.

Czym jest moduł Infrastruktura B+R?

Celem modułu Infrastruktura B+R jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, spójnych z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków.

Przez agendę badawczą rozumie się plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu Infrastruktura B+R?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane (Uwaga: koszt gruntów i nieruchomości nie może przekroczyć 10% kosztów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w module)
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

Intensywność pomocy na wydatki w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nie może przekroczyć limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

Jakie są kryteria oceny modułu Infrastruktura B+R?

 • Istota modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest