ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INTERNACJONALIZACJA
21/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ INTERNACJONALIZACJA
21/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy.

Czym jest moduł internacjonalizacja?

Wsparcie w ramach modułu dotyczy:

  • umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości lub
  • uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.

Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20 % kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo Wdrożenie innowacji).

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu internacjonalizacja?

  • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
  • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
  • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
  • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Intensywność pomocy na zadania dedykowane do realizacji w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:

  • 50% – w przypadku pomocy na udział MŚP w targach;
  • 50% – w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MSP;
  • 50% – w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
  • 50% – w przypadku pomocy de minimis.

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpoczął się dzisiaj!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest