ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ KOMPETENCJE
20/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ KOMPETENCJE
20/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy.

Czym jest moduł kompetencje?

Realizacja prac B+R, wdrażanie ich wyników oraz wprowadzanie innowacji jest możliwe, gdy pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwa posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji (również w ramach dedykowanych konkursów), rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu obszarów:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej, ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej,
 • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu kompetencje?

 • Koszty wsparcia uczestników projektu (wynagrodzenia wykładowców, koszty wynajmu sal, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji i obsługi szkolenia)
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (koszty podróży i zakwaterowania, koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe zagraniczne)

Limit wydatków kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego. 

Intensywność pomocy na zadania dedykowane do realizacji w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć 50% – w przypadku pomocy szkoleniowej, która może zostać zwiększona: 

⎯ o 10% dla średnich przedsiębiorców;
⎯ o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Jakie są kryteria oceny modułu kompetencje?

 • Istota modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już jutro, 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest