ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI
14/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI
14/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu obligatoryjnego w przypadku projektów małych i średnich przedsiębiorstw lub modułu fakultatywnego w przypadku projektów składanych przez duże przedsiębiorstwa.

Czym jest moduł wdrożenie innowacji?

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji.

Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę. W module wdrożenie innowacji przedsiębiorstwa uzyskają dotację warunkową.

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu wdrożenie innowacji?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Grunty – koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu
 • Nieruchomości zabudowane – koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu

Uwaga: koszt gruntów i nieruchomości nie może przekroczyć 10% kosztów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w module.

 • Środki trwałe/dostawy – koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

Intensywność pomocy na wydatki w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nie może przekroczyć limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

W ramach pomocy de minimis:

 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji). M.in. koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo). M.in. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.
 • Podatki i opłaty (dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)

Jakie są kryteria oceny modułu wdrożenie innowacji?

 • Istota modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest