Ścieżka SMART – efektywna droga do uzyskania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Ścieżka SMART to jeden z najpopularniejszych konkursów ze środkami na prace badawczo-rozwojowe, o łącznym budżecie na dotacje w wysokości 5,4 miliardów euro.

Jest skierowany do przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i branży, w której działają, na realizację projektów cechujących się innowacyjnością na skalę kraju.

Intuicyjny model aplikacji oraz modułowy charakter, pozwalający realizować projekty obejmujące wiele potrzeb sprawiają, że obecnie jest to jedna z najefektywniejszych i najczęściej wybieranych metod pozyskania dotacji.

Ścieżka SMART to jeden z najpopularniejszych konkursów ze środkami na prace badawczo-rozwojowe, o łącznym budżecie na dotacje w wysokości 5,4 miliardów euro.

Jest skierowany do przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i branży, w której działają, na realizację projektów cechujących się innowacyjnością na skalę kraju.

Intuicyjny model aplikacji oraz modułowy charakter, pozwalający realizować projekty obejmujące wiele potrzeb sprawiają, że obecnie jest to jedna z najefektywniejszych i najczęściej wybieranych metod pozyskania dotacji

Poznaj ścieżkę SMART:

Dowiedz się, dlaczego często jest to najlepszy wybór i jak możemy pomóc Ci w wygraniu konkursu.

Ścieżka SMART: Założenia

Z
Z
Z
Z

Ścieżka SMART wspiera kompleksowo potrzeby firm w zakresie innowacyjnych projektów. Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Firmy mogą składać wnioski składające się z modułów, które są odpowiedzią na możliwe do zidentyfikowania potrzeby przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą zawrzeć w projekcie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych – prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji. Realizacja pozostałych modułów jest jednak dobrowolna.

Duże przedsiębiorstwa mają natomiast zawsze obowiązek realizacji modułu dotyczącego prowadzenia prac B+R. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe mogą dodatkowo uzupełnić o dowolną liczbę pozostałych modułów fakultatywnych, w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Z

Ścieżka SMART wspiera kompleksowo potrzeby firm w zakresie innowacyjnych projektów. Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Z

Firmy mogą składać wnioski składające się z modułów, które są odpowiedzią na możliwe do zidentyfikowania potrzeby przedsiębiorstwa.

Z

Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą zawrzeć w projekcie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych – prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji. Realizacja pozostałych modułów jest jednak dobrowolna.

Z

Duże przedsiębiorstwa mają natomiast zawsze obowiązek realizacji modułu dotyczącego prowadzenia prac B+R. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe mogą dodatkowo uzupełnić o dowolną liczbę pozostałych modułów fakultatywnych, w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Ścieżka SMART: Moduły

Co bardzo istotne, moduły w ramach Działania Ścieżka SMART nie muszą być linearne, jednak mogą być ze sobą powiązane poprzez strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

MODUŁ B+R

W ramach tego modułu można sfinansować przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub procesową), możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego

zakup usług zewnętrznych

koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R.

MODUŁ WDROŻENIA INNOWACJI

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie, na jego zlecenie lub  zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania, które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku. W module wdrożenie innowacji przedsiębiorstwa uzyskają dotację warunkową, która jest częściowo zwrotna.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych

zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości

nabycie robót i materiałów budowlanych

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji

zakup usług doradczych

koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie

MODUŁ INFRASTRUKTURA

Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub zrealizowane w całości z innych środków.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych

zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości

nabycie robót i materiałów budowlanych

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

MODUŁ CYFRYZACJA

Celem modułu jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych

zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości

nabycie robót i materiałów budowlanych

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji

zakup usług doradczych

MODUŁ ZAZIELENIENIE

Moduł ma na celu transformacje przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników, natomiast wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych

zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości

zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji

koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych

zwiększenie efektywności energetycznej

inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego

koszty LCA oraz PEF

wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami

MODUŁ KOMPETENCJE

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w szczególności z zakresu obszarów:

Zakres obszarów
 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej, ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej,
 • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą

koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA

Wsparcie w ramach modułu dotyczy:
umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa, produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, łańcuchach wartości, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników)

pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety

usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej

usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej

Ścieżka SMART – Termin naborów

Pojedyncze Przedsiębiorstwa

Konsorcja

27 czerwca 2024 – 24 października 2024

10 stycznia 2025 – 28 marca 2025

Pojedyncze Przedsiębiorstwa

24 czerwca 2024 – 24 października 2024

Konsorcja

14 listopada 2023 – 8 lutego 2024

Jesteś zainteresowany udziałem w konkursie SMART lub zastanawiasz się, czy jest on odpowiedni dla Twojego projektu?

Pin It on Pinterest