Szybka Ścieżka – dotacje dla firm w 2021 roku
07/01/2021
Szybka Ścieżka – dotacje dla firm w 2021 roku
07/01/2021

„Szybka Ścieżka” to flagowy konkurs ogłaszany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z dofinansowania w tym programie mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa (bez względu na swój status) oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów tego konkursu jest brak ograniczeń tematycznych, co umożliwia aplikowanie o dofinansowanie każdemu, kto chce zrealizować innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy.

O dofinansowanie w konkursie „Szybka Ścieżka” mogą ubiegać się projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu / usługi / technologii) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Za co wniosek otrzymuje punkty podczas oceny?

 1. ISTOTA PROJEKTU – oceniana jest tutaj ogólna koncepcja projektu „od pomysłu do rynku”. Weryfikowany jest cel projektu, zaproponowana metodologia badawcza oraz scharakteryzowana nowość rezultatów projektu w odniesieniu do obecnie stosowanych rozwiązań konkurencyjnych lub spełniających podobne funkcje na rynku. Jeśli w tym kryterium eksperci ocenią, że projekt nie obejmuje prac rozwojowych lub rezultaty projektu nie cechują się nowością co najmniej w skali polskiego rynku lub wskazane planowane do osiągnięcia rezultaty nie stanowią innowacji – wówczas wniosek nie będzie mógł być wybrany do dofinansowania w konkursie.
 2. REALIZACJA PROJEKTU – w tym kryterium ocenie podlega sposób prowadzenia projektu. W szczególności analizowany jest przedstawiony we wniosku plan prac, zespół projektowy (zarówno badawczy jak i zarządzający) oraz zasoby techniczne i wnip będące w dyspozycji Wnioskodawcy, jak i te planowane do pozyskania w ramach dofinansowania. Jeśli w tym kryterium eksperci ocenią, że kamienie milowe nie zostały poprawnie zdefiniowane lub zespół projektowy nie posiada adekwatnych kompetencji do realizacji zadań w projekcie lub etapy prac zostały błędnie przypisane do rodzaju badań – wówczas wniosek nie będzie mógł być wybrany do dofinansowania w konkursie.
 3. WDROŻENIE WYNIKÓW PROJEKTU – w tej części ocenie podlegają aspekty prawne związane z wdrożeniem wyników projektu do działalności gospodarczej, w tym m.in.: przeprowadzona analiza prawa własności intelektualnej, analiza zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia. Jeśli w tym kryterium eksperci ocenią, że nie wskazano przedmiotu ochrony i efektywnego sposobu ochrony własności intelektualnej lub istnieje objęta ochroną własność intelektualna, która uniemożliwiałaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia lub wdrożenie jest nieopłacalne – wówczas wniosek nie będzie mógł być wybrany do dofinansowania w konkursie.
 4. WDROŻENIE NA TERENIE RP – oceniany projekt może otrzymać dodatkowy punkt, jeśli wdrożenie wyników nastąpi na terytorium RP.

O jakich kryteriach warunkowych należy pamiętać, przy aplikowaniu o wsparcie?

 1. BUDŻET PROJEKTU – we wniosku budżet projektu podlega ocenie warunkowej: poprawny / niepoprawny, dlatego ważne jest aby każda z pozycji była zgodna z regulaminem i zasadna.
 2. KIS – każdy projekt musi wpisywać się w dokument strategiczny, jakim jest „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”. W formularzu wniosku, w kilku zdaniach należy umieścić uzasadnienie w tym zakresie.
 3. ZASADA RÓWNOŚCI SZANS – „Szybka Ścieżka” to konkurs realizowany w ramach funduszy unijnych. Zgodnie z ogólnymi zasadami, każdy projekt musi być zgodny z zasadą horyzontalną dot. równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. We wniosku należy dokładnie przedstawić jakie działania zapewnią realizację tej zasady.
 4. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – każdy projekt składany w konkursie „Szybkiej Ścieżki”, powinien co do zasady mieć pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. W dokumentacji konkursowej można odszukać kilka przykładów, w jaki sposób projekt może spełnić zasadę zrównoważonego rozwoju, niemniej często należy zdefiniować własne wskaźniki, które będą odzwierciedlały istotę projektu.
 5. EFEKT ZACHĘTY – aby spełnić ten warunek dostępowy, należy mieć na uwadze, że nie można rozpocząć realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 6. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE NIE DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH – przedmiot prac wdrożeniowych w projekcie nie może dotyczy działalności, o których mowa w art. 1 rozporządzenia nr 651/2014 – w przypadku pomocy publicznej dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – w przypadku pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia MNiSW.
 7. EFEKT DYFUZJI – to kryterium dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców. Aby spełnić to kryterium dostępowe należy wykazać, że w ramach projektu i/lub po jego zakończeniu Wnioskodawca będzie współpracował z firmami z sektora MŚP i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub organizacjami badawczymi.

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru badań i prac jakie będą realizowane w projekcie.

Status przedsiębiorstwaDofinansowanie
na badania przemysłowe
Dofinansowanie
na prace rozwojowe
Na prace przedwdrożeniowe
(de minimis / usługi doradcze)
Mikro i małeDo 80%Do 60% Do 90% / Do 50%
ŚrednieDo 75%Do 50% Do 90% / Do 50%
Inne niż MŚPDo 65%Do 40% Do 90% / nd
Jednostki naukowe100%100% nd

Definicje prac w projekcie:

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. 

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować  opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Prace przedwdrożeniowe – to prace będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

UWAGA – wnioski muszą obowiązkowo obejmować prace rozwojowe. Badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe mogą wystąpić w projekcie, ale nie są obowiązkowym elementem.

Wydatki, które można uwzględnić w budżecie wniosku:

KOSZTY BEZPOŚREDNIE – tj. rozliczane dokumentami finansowymi w projekcie

 • Wynagrodzenia osób zatrudnionych / oddelegowanych do pracy w projekcie na stanowiskach badawczych, technicznych. itp.
 • Koszty podwykonawstwa – tj. koszty zlecania części prac B+R lub prac przedwdrożeniowych podmiotom zewnętrznym.
 • Odpisy amortyzacyjne aparatury i wnip wykorzystywanych do realziacji zadań / prac B+R w projekcie.
 • Odpłatne korzystanie z aparatury lub wnip.
 • Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac B+R (np. dzierżawa, użytkowanie wieczyste, amortyzacja budynków).
 • Materiały niezbędne do realizacji prac B+R.
 • Wynajem powierzchni laboratoryjnej.
 • Zakup elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zainstalowanych.
 • Koszty promocji projektu – do 1% kosztów kwalifikowanych.
 • Koszty przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o ile jest wymagany w projekcie.
 • Pozostałe koszty, zgodnie z „Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów”.

KOSZTY POŚREDNIE – rozliczane ryczałtem, to koszty których w trakcie realziacji projektu nie rozlicza się dokumentami księgowymi, tylko traktuje jako wydatki poniesione. Są to przede wszystkim wynagrodzenia kadry zarządzającej, delegacje oraz koszty administracyjne oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które nie mogą być rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich.

Planowany termin naboru wniosków:

22.03-04.05.2021

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest