DOTACJE NA B+R DLA ŚLĄSKA!
06/02/2024
DOTACJE NA B+R DLA ŚLĄSKA!
06/02/2024

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty zlokalizowane w województwie śląskim.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw (zarówno MŚP, jak i dużych) na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Dodatkowo na realizację prac badawczo – przemysłowych wsparcie mogą uzyskać partnerstwa przemysłowo – naukowe (tylko w ramach II typu projektów).

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach wsparcie może otrzymać projekt, którego celem jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R zwieńczone ich komercjalizacją, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. 

Typ I projektu – Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

 • środki trwałe/dostawy;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • roboty budowlane;
 • nieruchomości;
 • koszty wsparcia uczestników projektu.

Projekt w ramach typu I powinien być zrealizowany w ciągu roku od podpisania umowy o dofinansowanie.

Typ II projektu – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 • personel projektu w ramach prac B+R;
 • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
 • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy (inne niż środki trwałe)
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;
 • koszty pośrednie.

Projekt w ramach typu II powinien być zrealizowany w ciągu dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które są zgodne z RIS (energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka). 

Wartość dofinansowania zarówno dla 1 i 2 typu projektu musi wynosić co najmniej 2 mln zł.

Alokacja na konkurs wynosi ponad 366 mln zł w podziale na typy projektów (I – 106 mln zł, II – 260 mln zł).

Poziom wsparcia wynosi od 25% do 100% w zależności od typu projektu, kategorii wydatku, podstawy prawnej udzielenia wsparcia oraz statusu i typu Wnioskodawcy.

Nabór wniosków potrwa do 18 kwietnia 2024 r. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Pin It on Pinterest