DOTACJE NA B+R DLA MAZOWSZA!
02/04/2024
DOTACJE NA B+R DLA MAZOWSZA!
02/04/2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 1.1 Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza. Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są: 

 • mikroprzedsiębiorstwa, 
 • małe przedsiębiorstwa, 
 • średnie przedsiębiorstwa, 
 • duże przedsiębiorstwa.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą (współpraca nie oznacza partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy). Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej (w przypadku pozytywnego wyniku prac).

Wsparcie dotyczy regionu RMR i RWS.

Region RMR to Region Mazowiecki regionalny (powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski).

Region RWS to Region Warszawski stołeczny (m.st. Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim).

Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2027 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych (plan B+R), który musi być spójny z opisem projektu we wniosku o dofinansowanie.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

 • koszty pośrednie rozliczane metodą uproszczoną w formie stawki ryczałtowej w wysokości 15% – podstawą do wyliczenia są kwalifikowalne koszty bezpośrednie personelu projektu B+R. Koszty pośrednie finansowane będą wyłącznie w ramach pomocy de minimis. 
 • koszty bezpośrednie, które stanowić mogą wyłącznie wydatki dotyczące:
  • przygotowania projektu – koszty finansowane w ramach pomocy de minimis, 
  • prac B+R przedsiębiorstw – badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • kosztów operacyjnych związanych z pracami B+R, które obejmują wyłącznie:
   – zakup materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego) innych niż środki trwałe w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
   – zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu; 
  • usług zewnętrznych (podwykonawstwo) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są umowy o dzieło oraz umowy B2B. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji, gdy wnioskodawca jest średnim lub dużym przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy wnioskodawca jest mikro lub małym przedsiębiorcą koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
  • prac przedwdrożeniowych – koszty finansowane w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 1. RWS – 50% kosztów kwalifikowalnych,
 2. RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 750 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 5 000 000,00 PLN.

Pula środków to prawie 43 mln zł! Nabór wniosków potrwa do 22.05.2024 r.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Pin It on Pinterest