PROJEKTY B+R DLA LUBELSKIEGO!
19/04/2024
PROJEKTY B+R DLA LUBELSKIEGO!
19/04/2024

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór nr FELU.01.03-IP.01-002/24 w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 1), programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • duże przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa przedsiębiorstw;
 • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparcie otrzymają projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparcie ma na celu wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w RIS). Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej i/lub procesowej, co najmniej w skali regionalnej. Realizacja projektu musi zakończyć się komercjalizacją wyników prac B+R.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Przez pojęcie lokalizacji projektu należy rozumieć miejsce lub miejsca na obszarze województwa lubelskiego, bezpośrednio związane z jego realizacją. 

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W ramach komponentu B+R:

 • Personel projektu
 • Usługi zewnętrzne
 • Amortyzacja
 • Dostawy
 • Koszty pośrednie (ryczałt 7%)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Badania przemysłowe:

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 80%;
 • Średnie przedsiębiorstwa 75%;
 • Duże przedsiębiorstwa 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 60%;
 • Średnie przedsiębiorstwa 50%;
 • Duże przedsiębiorstwa 40%.

W ramach projektu można sfinansować również koszty prac przedwdrożeniowych. Prace przedwdrożeniowe oznaczają działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Muszą być ściśle związane z realizowanymi pracami B+R oraz niezbędne do komercjalizacji. Łączna kwota kosztów prac przedwdrożeniowych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Kategorie kosztów w zakresie prac przedwdrożeniowych to: usługi zewnętrzne, podatki i opłaty.

Pula środków to ponad 25 mln zł! Nabór wniosków potrwa do 31.05.2024 r.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

 

Pin It on Pinterest