DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!
24/04/2024
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W ŁÓDZKIM!
24/04/2024

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

 • MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca). 

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

 • Wdrożenie innowacji.

Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny). 

W wyniku realizacji projektu powinna zostać wdrożona innowacja produktowa lub procesowa.

Wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie siedzibę, bądź –
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

a) wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 1. zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 2. zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know- how oraz innych praw własności intelektualnej,
 3. leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 4. dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 5. zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 6. zakup gruntów zgodnie z limitami,
 7. zakup materiałów i robót budowlanych,
 8. koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak: adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany; ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów; inwestycje dotyczące wytwarzania produktów służących poprawie efektywności energetycznej (np. inwestycja w innowacje w zakresie produkcji przez beneficjenta instalacji OZE); gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów – wyłącznie działania przedinwestycyjne, np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w zakresie GOZ,
 9. koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

b) koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej (do 7%).

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 zł. 

  Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł. 

  Przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych w proporcji (intensywności) wynikającej z przepisów dotyczących pomocy publicznej (do 60%, w zależności od statusu przedsiębiorstwa), zaś w przypadku pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wdrożenie innowacji objęte będzie wsparciem w postaci dotacji warunkowej. Element fakultatywny w postaci tworzenia nowych modeli biznesowych poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych, będzie wsparty w postaci dotacji nieobjętej trybem warunkowym (bezzwrotnej).

  Kluczowymi aspektami projektów, podlegającymi ocenie, jest zakres merytoryczny (w tym m.in. wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej), wykonalność finansowa i organizacyjna projektu.

  Nabór wniosków trwa do 12.06.2024 r. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

  Pin It on Pinterest