DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!
25/02/2024
DOTACJE NA WDRAŻANIE INNOWACJI W MAŁOPOLSCE!
25/02/2024

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W naborze można realizować wyłącznie typ projektu: A. wdrażanie innowacji.

W ramach projektu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca na moment składania wniosku musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj.musi dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy. Wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.

Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wówczas, wraz w wnioskiem, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R. W przypadku nabycia wyników prac B+R, koniecznym jest przedłożenie przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem, kopii dokumentów potwierdzających zakup (np. kopia umowy, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki prac B+R) oraz raportu z prac B+R.

Projekt powinien rozpocząć się nie później niż 1 stycznia 2025 r. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W ramach projektu możliwe będzie w szczególności uzyskanie wsparcia na:

  • zakup nowych środków trwałych wraz z kosztem ich montażu,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty prac i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z montażem środków trwałych nabytych w ramach projektu,
  • zakup usług doradczych, w tym z zakresu pomocy przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa,
  • zakup usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, szczególnie w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami (cross-financing),
  • koszty pośrednie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 5 000 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu Wnioskodawcy. Wsparcie w ramach naboru udzielane jest w formie dotacji warunkowej.

Nabór wniosków trwa do 6.05.2024 r. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

    Pin It on Pinterest