DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!
19/02/2024
DOTACJE NA B+R DLA LUBELSKIEGO!
19/02/2024

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach działania
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu 2), Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wsparcie ma na celu wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wpisujących się w zakres RIS.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • partnerstwa przedsiębiorstw, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Partnerstwo w celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w umowie o partnerstwie, która jest przedkładana jako załącznik do wniosku. Poza ww. zasobami, Partnerzy muszą wnosić wkład merytoryczny w realizację zadań, służących osiągnięciu celów projektu.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw wsparcie mogą otrzymać projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Każdy projekt obligatoryjnie musi zawierać komponent B+R i komponent wdrożeniowy. Komponent B+R może obejmować dwa etapy tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie jeden etap eksperymentalnych prac rozwojowych. Komponent wdrożeniowy może obejmować dwa etapy tj. prace przedwdrożeniowe i prace wdrożeniowe lub wyłącznie jeden etap prac wdrożeniowych.

Projekty muszą być zgodne z RSI, tym samym wsparciem objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Powyższe oznacza, że rezultatem prowadzonych prac w komponencie B+R i przedmiotem wdrożenia w działalności wnioskodawcy w komponencie wdrożeniowym musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w RIS.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej i/lub procesowej, co najmniej w skali regionalnej.

Realizacja projektu musi wynikać z długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B+R, uwzględniającej przeprowadzenie prac B+R objętych projektem oraz ich komercjalizację, którą należy przedłożyć jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

Koszty kwalifikowalne w ramach komponentu B+R:

 • Personel projektu
 • Usługi zewnętrzne
  • Ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze
  • Usługi w zakresie prowadzenia prac B+R
  • Najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej
  • Najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem
  • Opłaty związane z dopuszczeniem do badań
  • Pomocnicze usługi obce
 • Amortyzacja
 • Nieruchomości
 • Dostawy (inne niż środki trwałe)
 • Koszty pośrednie (ryczałt 7%)

Koszty kwalifikowalne w ramach komponentu wdrożeniowego:

 • KOSZTY PRZEDWDROŻENIOWE
  • usługi zewnętrzne,
  • podatki i opłaty,
  • dostawy (inne niż środki trwałe).
 • KOSZTY WDROŻENIOWE
  • Nieruchomości
  • Roboty budowlane
  • Środki trwałe/Dostawy
  • Wartości niematerialne i prawne

Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 4 000 000 PLN.

Nabór wniosków potrwa do 5 kwietnia 2024 r.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Pin It on Pinterest