Badania na rynek – Rozpoczęcie produkcji w oparciu o prace B+R
27/12/2017

Badania na rynek – Rozpoczęcie produkcji w oparciu o prace B+R

27 Gru 1717 | Projekty badawczo-rozwojowe, Projekty inwestycyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożeń projektów badawczych, zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Poddziałanie 3.2.1 POIR „Badania na rynek” zakłada realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Prace te mogą być przeprowadzone przez wnioskodawcę samodzielnie  lub  na  jego  zlecenie. Ich celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

NA CZYM POLEGA ULEPSZENIE PRODUKTU?

Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy, których wcześniej nie miał. Funkcjonalności te muszą być efektem przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Projekt złożony w ramach konkursu „Badania na rynek” może być zatem kontynuacją prac zrealizowanych w ramach konkursu „Bon na innowacje dla MŚP”.

WYMAGANIA W KONKURSIE „BADANIA NA RYNEK”

Specyficznym kryterium formalnym w ramach konkursu jest obowiązek, by przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie i posiadające status średniego, osiągnęło przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców próg ten wynosi 600 tys. złotych.

Podobnie jak w przypadku innych konkursów POIR, projekt powinien wpisywać się w KIS oraz charakteryzować pozytywnym wpływem na politykę zrównoważonego rozwoju. Ocenie podlegać będzie również potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu. Analizowana będzie konkurencyjność produktu w stosunku do już istniejących na rynku, dopasowanie do potrzeb i preferencji odbiorców, czy efektywność strategii wprowadzenia produktu na rynek.

Kryterium rozstrzygającym w konkursie jest innowacyjność produktu. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów, wsparcie w pierwszej kolejności otrzyma projekt, który będzie cechował się większą innowacyjnością.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów „Badania na rynek” mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Najmniejszy możliwy projekt powinien być zaplanowany na 5 mln złotych w przypadku mikro i małych przedsiębiorców. W przypadku średnich firm minimum wynosi 10 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą starać się maksymalnie o 20 mln zł wsparcia (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszt usług doradczych jest ograniczony do 400 tys. zł, a eksperymentalnych prac do 500 tys. zł. Środki można wykorzystać np. na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • zakup nieruchomości lub
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.

Wnioski można składać za pośrednictwem specjalnego Generatora Wniosków, przygotowanego przez PARP, w dwóch etapach – do 31 grudnia 2017 roku oraz do 28 lutego 2018 roku. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 750 milionów złotych. Warto złożyć wniosek jak najszybciej, by uniknąć zagrożenia wyczerpania się alokacji. Kto pierwszy ten lepszy!

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r

Bezpłatne konsultacje

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą - zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest