RUSZYŁ KONKURS NA B+R DLA MAZOWSZA!
15/01/2024
RUSZYŁ KONKURS NA B+R DLA MAZOWSZA!
15/01/2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, nr FEMA.01.01-IP.01-013/24, Typ projektu: Projekty modułowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • mikro przedsiębiorstwa;
 • małe przedsiębiorstwa;
 • średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy, zakończone wdrożeniem wyników prac B+R (badania i rozwój) w działalności gospodarczej.

Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac B+R i przy założeniu pozytywnego wyniku muszą być zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Elementami projektu modułowego są:

 • doradztwo (usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez doradców zewnętrznych, związane z projektem). Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów. Koszty modułu mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki) – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być ukierunkowany na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Za prace B+R nie uznaje się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • infrastruktura B+R (inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług). Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.

 • prace przedwdrożeniowe – np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej.

 • wdrożenie wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy. 

 • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji – w szczególności w zakresie inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji. Koszty modułu mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych (plan B+R), który musi być spójny z opisem projektu we wniosku o dofinansowanie.

JAKIE WYDATKI MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W katalogu wydatków kwalifikowalnych znajdziemy koszty:

 • przygotowania projektu,
 • doradztwa (usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane z projektem),
 • prac B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki, a także personelu projektu) – badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • infrastruktury B+R (inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług),
 • prac przedwdrożeniowych – np. uzyskania praw ochrony własności intelektualnej,
 • wdrożenia wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy,
 • nabywania przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji,
 • koszty pośrednie – rozliczane metodą uproszczoną w formie stawki ryczałtowej w wysokości 15% wartości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich personelu projektu modułu prace B+R. Koszty te są finansowane w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 1 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 10 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się 26.01.2024 r. i potrwa do 06.03.2024 r. 

Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest