ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ CYFRYZACJA
16/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ CYFRYZACJA
16/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy.

CZYM JEST MODUŁ CYFRYZACJA?

W ramach tego modułu wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Wdrożona innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym musi być innowacyjna co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH MODUŁU CYFRYZACJA?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Grunty 
 • Nieruchomości zabudowane (Uwaga: koszt gruntów i nieruchomości nie może przekroczyć 10% kosztów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w module.)
 • Środki trwałe/dostawy 
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

Intensywność pomocy na wydatki w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nie może przekroczyć limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422).

W ramach pomocy de minimis:

 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji). M.in. koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo). M.in. koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu świadczonych przez doradców zewnętrznych.
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo zagraniczne). Koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych przez doradców zewnętrznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

 • 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;
 • 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 • 50% w przypadku pomocy de minimis.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY MODUŁU CYFRYZACJA?

 • Istota modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest