ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW
17/02/2023
ŚCIEŻKA SMART – MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW
17/02/2023

Moduł ten może pełnić rolę modułu fakultatywnego zarówno w przypadku projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy.

Czym jest moduł zazielenienie przedsiębiorstw?

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Moduł obejmuje wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Co można sfinansować w ramach kosztów kwalifikowanych modułu zazielenienie przedsiębiorstw?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • Grunty 
 • Nieruchomości zabudowane (Uwaga: koszt gruntów i nieruchomości nie może przekroczyć 10% kosztów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w module)
 • Środki trwałe/dostawy 
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

W ramach innych rodzajów pomocy:

 • Usługi zewnętrzne doradcze m.in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji). M.in. koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu świadczonych przez doradców zewnętrznych.
 • Zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • Koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej, 
 • Inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • Koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • Koszty LCA oraz PEF,
 • Wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami

Jakie są kryteria oceny modułu zazielenienie przedsiębiorstw?

 • Istota modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Zgodność z KIS
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • Moduł nie dotyczy działalności wkluczonych ze wsparcia

Ogłoszenie konkursu dla MŚP w PARP: Ścieżka SMART MŚP

Ogłoszenie konkursu dla dużych firm w NCBR: Ścieżka SMART duże firmy

Nabór wniosków rozpocznie się już 21 lutego!

Zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest