KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!
22/01/2024
KONKURS NA PROJEKTY B+R DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!
22/01/2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Jeden obejmuje swym zakresem województwo dolnośląskie bez powiatu zgorzeleckiego, a drugi powiat zgorzelecki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • MŚP, 
 • duże przedsiębiorstwa,
 • mid-caps,
 • small mid-caps,
 • jednostki naukowe (tylko jako podmiot współpracujący z MŚP, partner itp.)

Projekty mogą być realizowane przez MŚP/small mid-caps samodzielnie lub we współpracy z innym MŚP albo innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi (jednostkami naukowymi). 

Duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps) oraz jednostki naukowe mogą otrzymać wsparcie tylko pod warunkiem współpracy z MŚP co najmniej w okresie realizacji projektu. Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (obligatoryjny zakres projektu).  Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest agenda badawcza (zawierająca opis prac B+R, harmonogram realizacji prac, kamienie milowe, ryzyka, koszty).

Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, innowacje w procesie biznesowym). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

Uzupełniająco (fakultatywny komponent projektu tylko dla przedsiębiorstw): 

tworzenie/rozbudowa infrastruktury B+R przedsiębiorstwa: 

 • infrastruktura powinna być związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania; 
 • wnioskodawca zobowiązany jest wykazać powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia.

Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wsparcie w tym zakresie będzie udzielane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, włącznie z wymogiem inwestycji początkowej. W przypadku ujęcia w projekcie komponentu dotyczącego infrastruktury B+R obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest plan wykorzystania tej infrastruktury B+R.

Uzupełniająco (fakultatywny komponent projektu tylko dla przedsiębiorstw): 

prace przedwdrożeniowe (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego), działania w zakresie cyfryzacji, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem – wydatki nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie w tym zakresie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Okres kwalifikowalności rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Najpóźniejszy dopuszczalny termin zakończenia realizacji projektu to 30 października 2026 r.

JAKIE WYDATKI MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W katalogu wydatków kwalifikowalnych znajdziemy koszty:

 • a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;
 • b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;
 • c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe; 
 • d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.
 • e) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; nie naruszając przepisów art. 7 ust. 1 GBER zdanie trzecie
 • f) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • g) koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową – do 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 10 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków potrwa do 22.04.2024 r. (do 09.04.2024 r. w przypadku powiatu zgorzeleckiego).

Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest